مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب شیشه ای ظروف برنچ
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PS

این قالب به دلیل فرم خاص قطعه دارای راهگاه خارج از مرکز است و برای بیرون اندازی قطعه از پران تیغه ای استفاده میشوداین قطعه بر روی درب ثانویه مونتاژ شده و درب ظروف برنج را تشکیل میدهد 

به اشتراک بگذارید

درب ظروف برنج

مجموعه قالب ظرف برنج