مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب ظروف برنج
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

این قالب به دلیل فرم خاص قطعه دارای راهگاه خارج از مرکز است و برای بیرون اندازی قطعه از پران تیغه ای استفاده میشوداین قطعه دارای درب ثانویه است که بر روی ان مونتاژ شده و درب ظروف برنج را تشکیل میدهد 

به اشتراک بگذارید