مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب ظروف حبوبات
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PS

بیرون اندازی قطعه با استفاده از پران تیغه ای و با کمک تیغچه هایی که زیر برش داخلی قطعه را تشکیل میدهد انجام میشود

به اشتراک بگذارید

قاشق ظروف حبوبات طرح قلب

مجموعه قالب ظروف حبوبات

قالب بدنه ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات