مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
ظروف ادویه
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
چهار کویتی
جنس قطعه
PP

این قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای بیرون اندازی ان از کف پران استفاده میشود که کنترل کف پران به کمکجک هیدرولیک انجام میشوداما با توجه به این که بر روی سنبه هر قطعه راهگاه کوچکی جهت پخش بهتر مواد تعبیه شده برای بیرون اندازی این راهگاه ها نیز پران ثانویه ای درنظر گرفته شده است که تحریک این شبکه پران به کمک خود دستگاه انجام میشود

به اشتراک بگذارید