مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
قالب پنجم مجموعه چتر ساحلی
ابعاد قالب
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PP
قالب پنجم از مجموعه قالب چتر ساحلی - قالبسازی آرین
قالب پنجم مجموعه چتر ساحلی - آرین
به اشتراک بگذارید

قالب اول مجموعه چتر ساحلی

مجموعه قالب چتر ساحلی

قالب چهارم مجموعه چتر ساحلی

مجموعه قالب چتر ساحلی