مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
کنج تایل
دسته بندی
قالب تایل
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
چهار کویتی
جنس قطعه
PP

قالب شامل چهار قطعه کنج تایل است که به صورت راهگاه مستقیم کار شده و گیت ورود مواد به داخل محفظه تشکیل دهنده قطعه به صورت سوزنی است برای بیرون اندازی قطعه نیز از پین پران استفاده میشود تا ضمن انجام عمل پران قطعه به صورت کاملا صحیح کمترین اثر را نیز بر روی قطعه باقی بگذارد

به اشتراک بگذارید