مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
قاب کاغذ
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PS

این قالب به صورت راهگاه گرم ساخته شده و جهت بیرون اندازی قطعه از پین هایی که گوشه قطعه تعبیه شده استفاده میشود 

به اشتراک بگذارید

cleanroom

قالب های متفرقه

spilit – ring

قالب های متفرقه